Bài mới

Tuesday, July 1, 2014

22TCN 272-05 : Tiêu chuẩn thiết kế cầu


Mục lục:
Phần 1 - Giới thiệu chung
Phần 2 - Thiết kế tổng thể và đặc điểm vị trí cầu
Phần 3 - Tải trọng và hệ số tải trọng
Phần 4 - Phân tích và đánh giá kết cấu
Phần 5 - Kết cấu bê tông
Phần 6 - Kết cấu thép
Phần 9 - Mặt cầu và hệ mặt cầu
Phần 10 - Nền móng
Phần 11- Mố, trụ và tường chắn
Phần 12 - Kết cấu vùi và áo hầm
Phần 13 - Lan can
Phần 14 - Khe co giãn và gối cầu

LINK DOWNLOAD:

No comments:

Post a Comment

Designed By