Bài mới

Wednesday, June 10, 2015

Hướng dẫn tạo field đường dẫn trong Autocad

Bạn chỉ cần 1 Mtext có các Field (trường dữ liệu). Tạo Mtext như sau
1. Nhập lệnh MTEXT
2. Tại dòng thứ nhất: kích chuột phải rồi chọn insert field -> Trong Field Category chọn Orther -> Trong Field names chọn DieselExpression -> Trong màn hình Diesel Expression nhập dòng lệnh sau:
Drawing name: $(getvar, "dwgprefix")$(getvar, "dwgname") - AutoCad version: $(getvar, "ACADVER")
2. Nhấn nút OK để thoát Field rồi tiếp tục Enter để xuống hàng.
4. Tại dòng thứ hai: thao tác như phần nhập lệnh của hàng thứ nhất nhưng có nội dung sau:
Designed by : $(getvar, "LOGINNAME") - Modify Date : $(edtime, $(getvar,date),DDD"," DD MON YYYY - H:MMam/pm)
5. MTEXT sẽ có nội dung sau:
Drawing name: E:\NSD\CONGTRINH\2012\KSHG - HA\T09-2012\KS-KT.dwg - AutoCad version: 19.0s (LMS Tech)
Designed by: vuquanghungtb - Modify Date : Mon, 24 Sep 2012 - 8:21am
Chỉ cấn Copy Mtext này vào các bản vẽ khác nhau ta sẽ có những thông tin trực tiếp tại các bản vẽ đó.

Bấm Youtube để đăng ký xem video nhé!

Bài viết liên quan:No comments:

Post a Comment

Designed By