Bài mới

Friday, October 9, 2015

Học bảng chữ cái tiếng pháp

Bảng chữ cái tiếng Pháp gồm 26 chữ cái trong đó hai chữ cái khó phát âm nhất là Q và U.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Cách đọc bảng chữ cái tiếng Pháp:
A /a/; B /bê/; C /xê/; D /đê/; E /ơ/; F /ép phờ/; G /dzê/; H /át sờ/; I /i/; J /j/; K /ca/; L /en lờ/; M /em mờ/; N /en nờ/; O /ô/; P /pê/; Q /qu(y); R /e rờ/; S /ét sì/; T /tê/; U /u(y)/; V /vê/; W /đúp blơ vê/; X /ích xì/; Y /i grếch cờ/; Z /z/.

Bấm Youtube để đăng ký xem video nhé!

Bài viết liên quan:No comments:

Post a Comment

Designed By