Bài mới

Monday, January 25, 2016

Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình TCVN 9362:2012


Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế nền nhà và công trình, không dùng để thiết kế nền của công trình thủy lơi, cầu đường, sân bay, móng cọc cũng như nền móng chịu tải trọng động.
Các thông tin về độ lún giới hạn (tuyệt đối, tương đối) được quy định tại tiêu chuẩn này
DOWNLOAD:

No comments:

Post a Comment

Designed By